Zásady ochrany osobních údajů

Realitní makléřka Mirka Valašíková Křížová, se sídlem: Na Hradčanech 578/30, Cheb, 350 02, Česká republika, IČO: 04861906, jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.maklerkamirka.cz, jako mé potencionální zákazníky a jako mé zákazníky, informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů, jejich zpracování a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

1.     Jaké Vaše osobní údaje budu zpracovávat;

2.     Za jakými účely a jakým způsobem budu Vaše osobní údaje zpracovávat;

3.     Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;

4.     Po jakou dobu budu Vaše osobní údaje zpracovávat a

5.     Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na mne kdykoliv obrátit na e-mailové adrese: mirkavalasikovakrizova@mmreality.cz.

Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracovávám. Ojedinělou výjimku mohou tvořit údaje dítěte mladšího 16 let, které je vlastníkem nemovité věci zprostředkování, jejíhož prodeje mi bylo prostřednictvím oprávněné osoby poskytnuto do nabídky.

Rozsah zpracování osobních údajů

Když mě kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

a) Vaše jméno a příjmení,
b) e-mailová adresa,
c) adresa nebo sídlo společnosti,
d) identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
e) telefonní číslo

O obdobné údaje budete požádáni, i pokud se mnou vejdete v kontakt jinou formou než prostřednictvím výše uvedených webových stránek.

Pokud mezi námi dojde k uzavření smluvního vztahu, můžete být požádáni o poskytnutí dalších údajů, tak aby mohlo dojít k plnění námi uzavřené smlouvy.

Účel zpracování

Údaje, které mně poskytujete, používám k tomu, abych Vás kontaktovala zpět a poskytla Vám informace, o které jste mě požádali, nebo pro účely plnění smlouvy, tj. zprostředkování koupě, prodeje nebo pronájmu nemovitosti. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžu vedle toho (pokud mezi námi dojde k uzavření smlouvy) využít k tomu, abych Vám zasílala obchodní sdělení, tj. abych Vás informovala o událostech, publikacích nebo službách, které poskytuji a které by Vás, podle mého názoru, mohly zajímat (a jsou obdobné tomu, co bylo obsahem smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli). K takovému nakládání s Vašimi osobními údaji není nutný Váš souhlas. Pokud byste měli zájem, abych Vás informovala v širším rozsahu nebo i v případě, že mezi námi nedojde k uzavření smlouvy, pak je třeba, abyste mi s takovým nakládáním s Vašimi osobními údaji udělili souhlas.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace je našim smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout (tzv. vznést proti němu námitku) a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí zaslat e-mail s příslušnou žádostí na mvalasikovakrizova@mmreality.cz nebo mirkakriz@seznam.cz. Stejně tak můžete kdykoliv odvolat svůj souhlas, pokud budu Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vámi uděleného souhlasu.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje bude jako správce zpracovávat realitní makléř. Vaše osobní údaje můžu za výše uvedenými účely předat svým subdodavatelům, aby pro mě provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

·         externí účetní firmě;

·         spolupracujícím realitním makléřům;

·         spolupracujícím finančním makléřům a finančním institucím;

·         externím advokátním kancelářím, příp. notářům;

·         finančnímu úřadu při vyřizování Vašich daňových přiznání v souvislosti s koupí nemovitých věcí (na základě Vašeho zmocnění);

·         katastrálnímu úřadu (v souvislosti s převodem vlastnického práva k nemovitým věcem (pokud to bude obsahem námi uzavřené smlouvy), příp. dalším subjektům v souladu s charakterem a rozsahem námi uzavřené smlouvy;

·         zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery;

·         orgánům státní správy při kontrolách a plnění jiných našich zákonných povinností.

Informuji Vás, že realitní makléř je samostatný podnikatel, který podniká na vlastní odpovědnost. I těmto subjektům předávám Vaše osobní údaje, pokud je to s ohledem na vyřízení Vašich požadavků či plnění našich povinností se smlouvy, které byla mezi námi uzavřena, vhodné nebo potřebné. Své spolupracovníky si pečlivě vybírám a vytvářím podmínky pro to, aby i oni řádně plnili své povinnosti v rámci ochrany Vašich osobních údajů.

S ohledem na množství výše uvedených subjektů a skutečnost, že dochází k jejich průběžným změnám, neuvádím výše konkrétní subjekty, ale jsem Vám připravena tyto informace na základě Vaší žádosti poskytnout.

Zajišťuji, aby zpracování osobních údajů zpracovateli, kterým Vaše údaje předávám ke zpracování, probíhalo v souladu s platnými právními předpisy.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budu zpracovávat po dobu, po kterou Vám budu poskytovat své služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci.

Obvyklou dobou pro zpracovávání Vašich osobních údajů je doba 5 let, přičemž po tuto dobu zpracovávám veškeré Vaše osobní údaje, i ty, k jejichž zpracování jste mi dali souhlas, pokud nebylo v konkrétním případě sděleno jinak, nebyl souhlas udělen na jinou dobu, nebo dříve než před uplynutím této doby neodpadl důvod zpracování osobních údajů. Vždy pečlivě zvažuji, zda důvod pro zpracování osobních údajů i nadále trvá.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k mnou prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

1.     právo na přístup k osobním údajům;

2.     právo na opravu;

3.     právo na výmaz („právo být zapomenut“);

4.     právo na omezení zpracování údajů;

5.     právo vznést námitku proti zpracování;

6.     právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že mě budete kontaktovat na e-mailové adrese mvalasikovakrizova@mmreality.cz.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

1.     Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budu zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsem osobní údaje získala a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

2.     Právo na opravu znamená, že mne kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

3.     Právo na výmaz znamená, že musím vymazat Vaše osobní údaje, pokud 1. již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, 2. zpracování je protiprávní, 3. vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo 4. mně to ukládá zákonná povinnost.

4.     Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřeším jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musím omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že je můžu mít pouze uloženy a případně je můžu použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

5.     Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracovávám pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1.1.2021